April 24, 2023 à 11:32 AM

Xem ngày tốt động thổ tháng 5 năm 2023

Theo truyền thống, mỗi ngày trong năm được chia thành 12 địa chi và 5 tinh khí, tạo thành một chu kỳ lặp lại sau mỗi 60 năm. Mỗi địa chi và tinh khí đại diện cho một loại năng lượng khác nhau và có thể có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động của con người.

Ngày tốt động thổ được coi là ngày tốt để thực hiện các hoạt động liên quan đến đất đai, xây dựng, khai trương kinh doanh, cưới hỏi, an táng và trồng trọt.

Tham khảo thêm thông tin tại: http://xemngaytotxau.vn/xem-ngay-tot-dong-tho-thang-5-nam-2023-A244.html

Comments